ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ

รับสมัครบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)
จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ 8,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
1. เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
2.การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า
3. ไม่เคยจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดี
4.ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ
5. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
** หากผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน (EMR) หรือ หลักสูตรปฏิบัติการการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

เอกสารรับสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5* 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2.สำเนาวุฒิการศึกษา
3.สำเนาทะเบียน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
6. สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรม EMR หรือ ใบผ่านการอบรม EMT หรือใบผ่าน อปพร. ฯลฯ (ถ้ามี)
7.เอกสารอื่นๆ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า
หมายเลขโทรศัพท์ 053-001500 ต่อ 208

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2565


 
21 พฤศจิกายน 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 86 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103