ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


61
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในตำบลเหมืองง่า กิจกรรมฝึกอาชีพระยะยาว หลักสูตรการตัดเย็บ (30 ชั่วโมง) ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บที่นอนบ้านป่าขาม หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ นายอัครเดช เทพจักร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในตำบลเหมืองง่า กิจกรรมฝึกอาชีพระยะยาว หลักสูตรการตัดเย็บ (30 ชั่วโมง) โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวเปิดโครงการและให้กำลังแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บที่นอนบ้านป่าขาม เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพให้กลุ่มเย็บที่นอนบ้านป่าขาม มีการพัฒนาฝีมือการเย็บที่นอนและหมอนให้เกิดการพัฒนางานเพื่อสร้างรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นต่อไป

06 สิงหาคม 2564

มอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 7 ราย,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ (5 ส.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย นายฉกาจ กาญจนารักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ /นายอัครเดช เทพจักร ปลัดเทศบาล/นางกิ่งดาว ชุมพระวงศ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม /นางจตุพร พงษ์ศิริ ผอ.กองสาธารณสุขฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ น.ส.จินตนา ปินตาศรี ผอ.รพ.สต.เหมืองง่า อสม.ในพื้นที่ ได้ร่วมมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

05 สิงหาคม 2564

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำเดือน สิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ (3 ส.ค. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเหมืองง่า

 

03 สิงหาคม 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2564,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ (2 สิงหาคม 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย นายกิตติ ทิพย์มณี กำนันตำบลเหมืองง่า /ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Viedo Conference แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

02 สิงหาคม 2564

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ (2 สิงหาคม 64) เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ น.ส.จินตนา ปินตาศรี ผอ.รพ.สต.เหมืองง่า ได้มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ณ จุดนัดพบหรือจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน แก่กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการจัดชุดเฝ้าระวังการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัวตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า

02 สิงหาคม 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการบริหารจัดการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน (Care Plan) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ (30 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีฯ/ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการบริหารจัดการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน (Care Plan) ประจำปี 2564 รายงานสถานะทางการเงิน และรายงานการสรุปแผนการดูแลรายบุคคลและค่าบริการเหมาจ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์ ทั้งสิ้น จำวน 104 ราย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ /ผู้แทนสาธารณสุข อ.เมืองลำพูน/ ผู้อำนวยการ รพ.สต.เหมืองง่า /ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข /ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง /ปลัดเทศบาลฯ /ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมการบริหารจัดการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นการบริการผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงหรือติดบ้านที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

30 กรกฎาคม 2564

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันที่ 30 ก.ค. 64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า และนายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 2. ด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านการดำเนินงานด้านสุขภาพ 4.ด้านการสำรวจข้อมูล 16 เป้าหมาย และได้นำเสนอแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตำบลเหมืองง่า โดยท่านนายกเทศมนตรีฯ และปลัดเทศบาลฯ ได้ให้คำชี้แนะถึงแนวทางการทำงานในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมที่จะทำในปีต่อไปให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเพื่ออนาคตของตำบลเหมืองง่าต่อไป

30 กรกฎาคม 2564

ร่วมเคลื่อนย้ายเตียงให้กับผู้ป่วย,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มอบเตียงให้กับผู้ป่วยจำนวน 7 ราย ในการนี้ต้องขอขอบคุณ นายพินิจ ผุสดี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และ ว่าที่ร้อยตรีภูวิวรรธน์ วนาศิริวรโชติ ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมเคลื่อนย้ายเตียงให้กับผู้ป่วย ทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

29 กรกฎาคม 2564

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ (27 ก.ค. 64) เวลา 07.30 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ร่วม ให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน /ประธานแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่ ตำบลเหมืองง่า เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นและพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดจนเป็นการส่งเสริมอนาคตทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยตำบลเหมืองง่า นักเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. ด.ญ. อริษา  กิจกำจรกุล หมู่ 2 และ ด.ญ.สาริกา  วงค์หาร หมู่ที่ 10

27 กรกฎาคม 2564

 การประชุมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ ( 27 ก.ค. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่า “กิจกรรมประชุมและทบทวนบทบาทคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่า” ซึ่งผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาฯ ผู้แทนกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน ผู้แทนคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวหมู่บ้าน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยในที่ประชุมได้ชี้แจงทบทวนบทบาทคณะทำงานฯและเมีการคัดเลือกคณะทำงานฯชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ได้หมดวาระลง ที่ประชุมมีมติให้ นายพีระผล อำพันเพ็ญโรจน์ ได้รับคัดเลือกเป็น ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่า ด้วยมติเอกฉันท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 14 ท่าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกันการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเหมืองง่าให้มีศักยภาพต่อไป

27 กรกฎาคม 2564

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับการกักตัว,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมนายฉกาจ กาญจนารักษ์ รองนายกเทศมนตรี นางนัยนา สังข์ใย เลขานุการนายก นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาล นางกิ่งดาว ชุ่มพระวงศ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอสม. หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพจากกาชาดจังหวัดลำพูน ให้กับผู้ได้รับการกักตัวเนื่องจากสถานการณ์โควิด จำนวน 4 ราย

23 กรกฎาคม 2564

อบรมปฏิบัติการออนไลน์เพื่อการบริการประชาชน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

เทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อยกระดับการบริการประชาชน โดยระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า  นายอัครเดช  เทพจักร ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ (Online Workshop) ระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร On–the-job Training และ Train the trainer เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบบริหารงานและการให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในการอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)” ,“การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขออนุญาตก่อสร้างออนไลน์”, “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E – Office)” , “การใช้งานระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งฯ สาธารณสุขออนไลน์” , “การใช้งานระบบชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์”  “ แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชน สำหรับผู้ดูแลระบบ” "เทคนิคการใช้งานระบบสารสนเทศระบบสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ดูแลระบบ"โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่าพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อยกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 3 ประการ  ประกอบด้วย 1.ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน 2.ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ3.ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และผลักดันระบบ E-Service เพื่อการบริการประชาชนตำบลเหมืองง่า แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

23 กรกฎาคม 2564

ร่วมถวายเทียนแด่วัดในตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ (22 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมือง ร่วมถวายเทียนแด่วัดในตำบลเหมืองง่า ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเหมืองง่า

22 กรกฎาคม 2564

 ลงพื้นที่ตามนโยบายจังหวัดลำพูน ภายใต้จังหวัดสะอาด เมืองลำพูนน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08. 30 นเทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตามนโยบายจังหวัดลำพูน ภายใต้จังหวัดสะอาด เมืองลำพูนน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ (ผู้นำทำก่อน) โดยลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำบ้านของนายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ซึ่งมีการคัดแยกขยะตามประเภทต่างๆ และขอเชิญชวนผู้นำชุมชนทุกกลุ่ม และประชาชนทั่วไปร่วมกันสร้างตำบลเหมืองง่าให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป

22 กรกฎาคม 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเหมืองง่า ณ วัดศรีบุญยืน หมู่ที่3,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันนี้ (21 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า และประชาชนตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเหมืองง่า ณ วัดศรีบุญยืน หมู่ที่3 ตำบลเหมืองง่า เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา เรียนรู้ถึงวิธีการหล่อเทียนพรรษา และมีส่วนร่วมในการถวายเทียนพรรษาแด่วัดภายในตำบลเหมืองง่าต่อไป

21 กรกฎาคม 2564

|< <<..... 57 58 59 6061 62 63 64 65..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 61 / 69  (1028 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
391
เมื่อวานนี้
873
เดือนนี้
12,978
เดือนที่แล้ว
17,871
ปีนี้
81,650
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
130,772
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 391 873 12,978 17,871 81,650 30,834 130,772 44.201.72.250