ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


4
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลเหมืองง่า กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ”,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นายประฐม โหมดเทศ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลเหมืองง่า กิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ” พร้อมด้วย ร้อยตรีสุทิน คำสินศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม โดยมี นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง คนพิการและความพิการ, การช่วยเหลือคนพิการ วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลลำพูน และกระบวนการทำงานด้วยจิตอาสาและการประสานงานเครือข่ายการดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการ วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่จาก พมจ.ลำพูน เพื่อให้บริการช่วยเหลือการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายแก่คนพิการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นใดตามที่คนพิการร้องขอ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

24 สิงหาคม 2566

กิจกรรมการประกวด "เหมืองง่าบ้านเฮา สวย สะอาด น่ามอง" ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ รองปลัดเทศบาล, พร้อมด้วยนายวรพล ผลหอม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางปานทิพย์ นาคช่วย ผอ.กองการศึกษา, หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรมการประกวด "เหมืองง่าบ้านเฮา สวย สะอาด น่ามอง" ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง, หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองง่า และหมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นางสาวปณชล ทายะมหา ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, นายกรวิทย์ วงต๊ะ ปลัดอำเภอประจำตำบลเหมืองง่า, นางสาวจินตนา ปินตาศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า, นายอานนท์ บุญเหมย เกษตรประจำตำบลเหมืองง่า และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และแกนนำชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

24 สิงหาคม 2566

โครงการความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นางปานทิพย์ นาคช่วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ นรดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกับคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งได้ดำเนินโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การใช้ยานพาหนะที่ถูกต้องปละปลอดภัย เครื่องหมายจราจรและวินัยจราจร รวมถึงการใส่หใวกกันนิรภัยที่ถูกต้องและฝึกปฏิบัติการขับขี่บนถนนที่ถูกต้อง วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความรู้และเข้าใจในเครื่องหมายจราจร และทราบจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ พร้อมผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเหมืองง่า สำหรับอุปกรณ์สาธิต จำนวน 50 ใบ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยายนต์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

23 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือ ญัตติขอรับความเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ แปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รวมถึงพิจารณาข้อราชการต่างๆ อันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : งานกิจการสภา สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

23 สิงหาคม 2566

โครงการความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การใช้ยานพาหนะที่ถูกต้องปละปลอดภัย เครื่องหมายจราจรและวินัยจราจร รวมถึงการใส่หใวกกันนิรภัยที่ถูกต้องและฝึกปฏิบัติการขับขี่บนถนนที่ถูกต้อง วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองมีความรู้และเข้าใจในเครื่องหมายจราจร และทราบจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล และนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ พร้อมผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเหมืองง่า สำหรับอุปกรณ์สาธิต จำนวน 50 ใบ เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เดินทางโดยรถจักรยายนต์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

22 สิงหาคม 2566

กิจกรรมการประกวด "เหมืองง่าบ้านเฮา สวย สะอาด น่ามอง" หมู่ที่ ๕, ๗, ๘ และ ๙,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ บุญมาปะ รองปลัดเทศบาล, ผอ.กองการศึกษา, ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรมการประกวด "เหมืองง่าบ้านเฮา สวย สะอาด น่ามอง" ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม, หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแขม, หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก และหมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นางสาวปณชล ทายะมหา ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, นายกรวิทย์ วงต๊ะ ปลัดอำเภอประจำตำบลเหมืองง่า, นางสาวจินตนา ปินตาศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า, นายอานนท์ บุญเหมย เกษตรประจำตำบลเหมืองง่า และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และแกนนำชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

22 สิงหาคม 2566

ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับคณะครูเหมืองง่าวิชชาลัย ประธานรุ่น ประธานสี เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ และผู้นำชุมชนพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เพื่อร่างกำหนดการรับวุฒิบัตร และการจัดปัจฉิมนิเทศเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

21 สิงหาคม 2566

โครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านชีวอนามัย บ้านป่าขาม ปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านชีวอนามัย บ้านป่าขาม ปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนางสาวชนิกานต์ ทรัพย์ภรากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางศิราณี เทพพรมวงค์ ประธานอสม.หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการตรวจสุขภาพและเจาะเลือดเพื่อดูว่าปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดอยู่ในระดับใด เพื่อทำการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านหลุก และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.หนองช้างคืน เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อสม. เกษตรกร และประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเหมืองง่า ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดป่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

18 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุญยืน - วังทอง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเหมืองง่า ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและซักซ้อมแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้กับครูและนักเรียน  วิทยากรโดย ส.อ.ทรรศพงษ์ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และนายเสกสรร ศรีวิชัย ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถรับมือกับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ มีความพร้อมในการปฏิบัติช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย การอพยพหนีไฟ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ครูผู้ดูแล และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน - วังทอง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

18 สิงหาคม 2566

โครงการธรรมสัญจรตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ณ วัดต้นผึ้ง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานโครงการธรรมสัญจรตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับนายกิตติ ทิพย์มณี กำนันตำบลเหมืองง่า และคณะศรัทธาวัดต้นผึ้ง ดำเนินการโดย กองการศึกษา โดยมี องค์เทศน์ พระครูไพศาลธรรมนุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดประตูป่า เรื่องธรรมะ จริยธรรม คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา การสร้างคุณธรรมประจำใจ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยอบรมประชาชน คณะสงฆ์ตำบลเหมืองง่า และเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ วัดต้นผึ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

17 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลเหมืองง่า เปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินต้นแบบ  รุ่นที่ ๒ ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร  สุรินธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินต้นแบบ รุ่นที่ ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลเหมืองง่า และผอ.รพ.สต.บ้านหลุก ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน ๑๖๖๙ และได้รับการช่วยเหลือระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก แกนนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๓ แห่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนวัดเหมืองง่า และโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง โดยมี นายธีรวัฒน์  บุญมาปะ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก กลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล เป็นวิทยากร การบรรยายเชิงปฏิบัติการ  การประเมินสถาณการณ์และสภาพผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น พัน ดาม ห้ามเลือด ภาวะฉุกเฉินทั่วไป  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ การช่วยผู้ป่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) และการใช้ AED  (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ) และการฝึกปฏิบัติการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

17 สิงหาคม 2566

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยร้อยตรี สุทิน คำสินศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้นำทีมปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมนำเรือท้องแบนในการกำจัดผักตบชวาบริเวณลำน้ำกวงตั้งแต่สะพานท่านางจนถึงฝายบ้านศรีเมืองยู้ และทีมปฏิบัติงาน กองช่าง ร่วมกำจัดวัชพืชริมตลิ่งลำน้ำกวงตั้งแต่ท่าฝั่งด้านวัดพระธาตุหริภุญชัยไปจนถึงฝายบ้านศรีเมืองยู้ฝั่งด้านหลังสนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน ซึ่งเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จุดรับผิดชอบบริเวณบ้านหลวย ซอย ๑๐ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.เมืองลำพูน และส่วนราชการอื่นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

16 สิงหาคม 2566

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นายประฐม โหมดเทศ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ รองปลัดเทศบาล นายวรพล ผลหอม ผ.อ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และประธานอส.ม. ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาความประสงค์ในการขอรับงบอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคัดเลือกจากโครงการต่างๆ ของ ๑๐ หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

16 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์จมน้ำของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้จัดโครงการเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางปานทิพย์ นาคช่วย ผอ.กองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำคณะนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมี เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเหมืองง่า เป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์จมน้ำ เพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ณ สระว่ายน้ำ ร้านบ้านไม้ส้มตำ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

16 สิงหาคม 2566

ประชุมพิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑),เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) พร้อมด้วยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) ต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

16 สิงหาคม 2566

|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 69  (1028 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
397
เมื่อวานนี้
873
เดือนนี้
12,978
เดือนที่แล้ว
17,871
ปีนี้
81,650
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
130,772
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 397 873 12,978 17,871 81,650 30,834 130,772 44.201.72.250