ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


3
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ประจำเดือนกันยาน ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ประจำเดือนกันยาน ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งนำข้อราชการของหน่วยงานมาร่วมชี้แจง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

04 กันยายน 2566

ร่วมพิธีเปิดหน่วยผ่าตัดต้อกระจกภาคเหนือ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศุภมิตรและโรงพยาบาลหริภุญชัย,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางสาวชนิกานต์ ทรัพย์ภรากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยผ่าตัดต้อกระจกภาคเหนือ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศุภมิตรและโรงพยาบาลหริภุญชัย ในชื่อโครงการ “โลกสวย ตาใส ข้าราชการไทยไร้ต้อกระจก” เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับการประชาสะมพันธ์โครงการและการรักษาต้อกระจกสำหรับ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ในภาคเหนือ โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ โถงหน้าตึกโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม อำเภอมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

01 กันยายน 2566

เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ”,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายภูศักดิ์ พรพิริยะวงษ์ รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับคณะครูเหมืองง่าวิชชาลัย ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ ซึ่งในสัปดาห์นี้เป็น" "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” โดยมี พระครูวินิฐวิริยะคุณ เจ้าคณะตำบลเหมืองง่า เจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน ให้โอวาทธรรมแก่นักศึกษา ทั้งนี้ ยังได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาดีเด่น และมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาดีเด่น เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ จำนวน ๕ ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

31 สิงหาคม 2566

โครงการมหัศจรรย์ ๓๖๕ วัน ตำบลเหมืองง่า ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นายประฐม โหมดเทศ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการมหัศจรรย์ ๓๖๕ วัน ตำบลเหมืองง่า ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมี นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ และภาวะคลอดก่อนกำหนด วิทยากรโดย นางจำเรียง อุตสาหวรารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน.งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟู กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำพูน เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม และการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

31 สิงหาคม 2566

โครงการธรรมสัญจรตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ ณ วัดศรีบุญยืน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางนัยนา สังข์ใย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ รองประธานสภาเทสบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ร่วมกับกำนันตำบลเหมืองง่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ และคณะศรัทธาวัดศรีบุญยืน ดำเนินการโดย กองการศึกษา โดยมี องค์เทศน์ พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวฺณโณ อารามสันติสุข แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องธรรมะ จริยธรรม คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา การสร้างคุณธรรมประจำใจ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยอบรมประชาชน คณะสงฆ์ตำบลเหมืองง่า และเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ

31 สิงหาคม 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า  นายอมร  สุรินธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า และกลุ่มสตรีตำบลเหมืองง่า ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นำโดย นายประโยชน์ มั่งคั่ง นายกอบต.กะเฉด พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานกลุ่มสตรีของตำบลเหมืองง่า โดยมี นางนัยนา สังข์ใย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีและประธานคณะขับเคลื่อนกองทุนบทบาทสตรีตำบลเหมืองง่า เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ” และนางวรัญญา เธียรวิวรรธน์ ประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดลำพูน บรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบของสตรีตำบลเหมืองง่า” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มสตรีและบทบาทขององค์กรสตรีตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

30 สิงหาคม 2566

ประชุมประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนางปานทิพย์ นาคช่วย ผอ.กองการศึกษา นายสมศักดิ์ ไชยวรรณา สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกับวัดบ้านหลุก โดย พระครูใบฎีกา วรายุ วรยุทโธ และผู้นำชุมชนบ้านหลุก เข้าร่วมรับการประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของชุมชนคุณธรรม วัดบ้านหลุก โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินจะได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นฯ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดบ้านหลุก ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

29 สิงหาคม 2566

มอบเกียรติบัตรโครงการให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แก่บุคคลต้นแบบบ้านต้นผึ้ง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน ๑๐ ราย ซึ่งดำเนินงานโดย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง ณ อาคารอเนกประสงค์วัดต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

29 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ต้อนรับนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน ติดตามการดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองลำพูน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และคณะทำงานศูนย์สานสายใย ห่วงใยกันตำบลเหมืองง่า ร่วมต้อนรับนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน ในการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอำเภอเมืองลำพูนสานสายใย ห่วงใยกัน ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองลำพูน เพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงานร่วมกันกับ 7 ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ได้แก่ ภาคศาสนา ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาชน โดยอำเภอเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการอำเภอเมืองลำพูน สานสายใย ห่วงใยกัน ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ซึ่งได้ขับเคลื่อนและซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเมืองลำพูนสานสายใย ห่วงใยกันทุกตำบล ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 20เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยการจัดตั้งศูนย์สานสายใย ห่วงใยกันทุกตำบล จะเป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูล และพิจารณาให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม พร้อมทั้งจัดตั้งทีมสร้างสุข เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายทางสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการศูนย์สานสายใย ห่วงใยกัน ตำบลเหมืองง่า ได้จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ที่ประสบปัญหาทางสังคม ข้อมูล Thai QM ข้อมูล TPMAP เพื่อนำข้อมูลมาประชุมติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

*************************
รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
แหล่งข่าว : สวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th
Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน
29 สิงหาคม 2566

โครงการโภชนาการดีสู่พัฒนาการสมวัยในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร  สุรินธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโภชนาการดีสู่พัฒนาการสมวัยในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล นำโดยนายชาญชัย ชะนะญาติ  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต้นธง เป็นวิทยากรในการตรวจประเมิน การคัดกรองพัฒนาการและโภชนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  การบันทึกผลหารตรวจในคู่มือการประเมินพัฒนาการและโภชนาการ โดยในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะเป็นการตรวจคัดกรองและการตรวจประเมินในระดับชั้นอนุบาล ๓ และชั้น อนุบาล ๒  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

28 สิงหาคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นางนัยนา สังข์ใย เลขานายกเทศมนตรีฯ โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ กิจกรรมระหว่างการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการสาธิตการทำสื่อการเรียนการสอน แบบ POP UP สำหรับเด็กประฐมวัย ดำเนินการโดยกองการศึกษา นำโดยนางปานทิพย์ นาคช่วย ผู้อำนวยการกองการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น บูรณาการการเรียนการสอนการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ pop up  โดยได้รับเกียรติจาก นางกรรณิกา เศรษฐกิจ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.๒) โรงเรียนบ้านศรีย้อย เป็นวิทยาการในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

26 สิงหาคม 2566

โครงการธรรมสัญจรตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ณ วัดศรีสองเมือง หมู่ที่ ๑๐,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานโครงการธรรมสัญจรตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับนายบรรจง สินธุปัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ และคณะศรัทธาวัดศรีสองเมือง ดำเนินการโดย กองการศึกษา โดยมี องค์เทศน์ พระครูสิริสุตาภิมนฑ์ เจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังสี เรื่องธรรมะ จริยธรรม คุณธรรม ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา การสร้างคุณธรรมประจำใจ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยอบรมประชาชน คณะสงฆ์ตำบลเหมืองง่า และเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ วัดศรีสองเมือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

25 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นางนัยนา สังข์ใย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอัคคีภัยและซักซ้อมแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัยให้กับครูและนักเรียน  วิทยากรโดย ส.อ.ทรรศพงษ์ ธรรมชาติ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และนายเสกสรร ศรีวิชัย ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อให้มีความรู้ความสามารถรับมือกับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ มีความพร้อมในการปฏิบัติช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย การอพยพหนีไฟ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ครูผู้ดูแล และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

25 สิงหาคม 2566

กิจกรรมการประกวด "เหมืองง่าบ้านเฮา สวย สะอาด น่ามอง" ประจำปี ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๔, ๖ และ ๑๐,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ รองปลัดเทศบาล, พร้อมด้วยนายวรพล ผลหอม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นางปานทิพย์ นาคช่วย ผอ.กองการศึกษา, หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกิจกรรมการประกวด "เหมืองง่าบ้านเฮา สวย สะอาด น่ามอง" ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง, หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง และหมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสองเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ นางสาวปณชล ทายะมหา ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, นายกรวิทย์ วงต๊ะ ปลัดอำเภอประจำตำบลเหมืองง่า, นางสาวจินตนา ปินตาศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า, นายอานนท์ บุญเหมย เกษตรประจำตำบลเหมืองง่า และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และแกนนำชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

25 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเทิดพระเกียรติสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอมร  สุรินธรรม นายเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นางนัยนา สังข์ใย เลขานายกเทศมนตรีฯ ผู้อำนวยการกองฯ หัวหน้าผ่ายฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเทิดพระเกียรติ สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อเมืองหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณอันก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และบ้านเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายอนุพงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี อ่านพระราชประวัติประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ ถวายมาลัยข้อพระกร พร้อมถวายเครื่องสักการะ และวางพวงมาลา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
แหล่งข่าว :  สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th
Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน
24 สิงหาคม 2566

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 69  (1028 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
413
เมื่อวานนี้
873
เดือนนี้
12,978
เดือนที่แล้ว
17,871
ปีนี้
81,650
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
130,772
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 413 873 12,978 17,871 81,650 30,834 130,772 44.201.72.250