ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


2
ประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอมร  สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  และคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ และร่วมพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลเหมืองง่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

********************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ 0-5300-1500-3 เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

13 กันยายน 2566

ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ และติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

********************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า

แหล่งข่าว : สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

12 กันยายน 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองลำพูน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ และนางสาวสุรีวัลย์ จันต๊ะราชา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายวรากร พาจรทิศ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธาน เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ และเพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ชั้น ๒ จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

12 กันยายน 2566

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอมร  สุรินธรรม  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางนัยนา สังข์ใย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลนำโดย นายภูศักดิ์  พรพิริยะวงษ์ รองประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาล  ส่วนราชการนำโดยปลัดเทศบาลฯ ท่านรองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย  ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๕ ประธานประชาคมหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง,โรงเรียนวัดเหมืองง่า,โรงเรียนบ้านศรีบุญยืนวัดในตำบลเหมืองง่า ประกอบด้วย วัดต้นผึ้ง,วัดป่าไม้แดง,วัดเหมืองง่า,วัดศรีบุญยืน,วัดวังทอง,วัดป่าขาม,วัดสามัคคีธรรมาราม ประชาชนผู้แทนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑๐ คน เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณบ้านโดยรอบให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดย นายประกาศิต  รังสรรค์  ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า  เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอยชุมชน การจำแนกและการ จัดการขยะมูลฝอยชุมชน, การจัดการขยะเปียกระดับครัวเรือน โดยการใช้ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย, การสาธิตการจัดทำขยะเปียกสำหรับครัวเรือนการใช้งานและการดูแลรักษา, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นประเด็นซักถาม โดย จ่าเอก สุนทร อุไรสาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน และ นายอานนท์ บุญเหมย เกษตรประจำตำบลเหมืองง่า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

11 กันยายน 2566

พิธีมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร ให้หมู่บ้านที่ชนะการประกวด “เหมืองง่าบ้านเฮา สวยสะอาด น่ามอง” ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และใบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบในการ ลด ละ เลิก บุหรี่ในที่ชุมชนภายใต้ “ โครงการสานพลังชุใชนปอดใสไร้ควันบุหรี่ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา 09.00 น. นายอมร  สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมือนง่า เป็นประธานในพิธีเปิดงานมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร ให้หมู่บ้านที่ชนะการประกวด “เหมืองง่าบ้านเฮา สวยสะอาด น่ามอง” ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และใบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบในการ ลด ละ เลิก บุหรี่ในที่ชุมชนภายใต้ “ โครงการสานพลังชุใชนปอดใสไร้ควันบุหรี่ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดยนายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมตรวจประเมิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและตัวแทนหมู่บ้านที่เข้ารับรางวัล  โดยมีนายประกาศิต รังสรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ ๓ บ้านศรีบุญยืน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่ ๔ บ้านวังทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ หมู่ ๘ บ้านหลุก และรางวัลชมเชยทั้ง ๗ หมู่บ้านได้แก่  หมู่ 1 บ้านต้นผึ่ง,หมู่ 2 บ้านเหมืองง่า,หมู่ ๕ บ้านป่าขาม, หมู่ ๖ บ้านทุ่ง, หมู่ ๗ บ้านป่าแขม, หมู่ ๙ บ้านหัวยาง, หมู่ ๑๐ บ้านศรีสองเมือง จากนั้นมอบใบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูบุคคลต้นแบบในการ ลด ละ เลิก บุหรี่ในที่ชุมชนภายใต้ “ โครงการสานพลังชุใชนปอดใสไร้ควันบุหรี่ตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2566 จำนวน ๑๐ ท่าน  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า 

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

08 กันยายน 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย “Clean Food Good Tast” จำนวน 50 แห่ง และป้าย SAY NO TO FOAM สำหรับรายอาหารที่ไม่ใช้กล่องโฟม,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอมร  สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมือนง่า เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและป้ายอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย “Clean Food Good Tast” จำนวน 50 แห่ง และป้าย SAY NO TO FOAM สำหรับรายอาหารที่ไม่ใช้กล่องโฟม จำนวน ๗ แห่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดยนายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรการด้สนสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารและตลาดสดในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน“Clean Food Good Tast” โดยมีนายประกาศิต รังสรรค์  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ และการบรรยายให้ความรู้เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารตามมาตรฐาน “Clean Food Good Taste Plus” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

08 กันยายน 2566

โครงการธรรมสัญจรตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ ณ วัดเหมืองง่า หมู่ ๒,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานโครงการธรรมสัญจรตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า  ดำเนินการโดย กองการศึกษา กำหนดเข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรในตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์เทศน์โดยพระครู สมุท์นันทวิทย์ นนฺทธมฺมิโก(นัน-ทะ-ทำ-มิ-โก) รองเจ้าอาวาสวัดสวนดอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  องค์เทศน์โดย แสดงธรรมเทศนาให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของพระพุทธศาสนา   การสร้างคุณธรรมประจำใจ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยอบรมประชาชน คณะสงฆ์ตำบลเหมืองง่า และเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ วัดเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

 
08 กันยายน 2566

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๖๖ (World Rabies Day 2023),เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.๒๕๖๖ (World Rabies Day 2023) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมใหญ่และอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2566

ประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาศักยภาพโอกาส และทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำพูน ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาศักยภาพโอกาส และทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำพูน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2566

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๔๕ น. นายอมร  สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้นางสาวทัศนีย์  สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางนัยนา สังข์ใย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายสมศักดิ์ ไชยวรรณา สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวณัฐธีรชา บุญชู หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทย บ้านหลุก

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรปริญญาชีวิต แก่นักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรปริญญาชีวิต แก่นักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ครูใหญ่และคณะครูเหมืองง่าวิชชาลัย  ร่วมแสดงความยินดี โดยมี พิธีเจริญพระพุทธมนต์  พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

06 กันยายน 2566

มอบเครื่องแต่งกาย ให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายพิทักษ์ กาวิละ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล มอบเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๗ ชุด ให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสวมใส่ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

06 กันยายน 2566

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตรวจประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นเชิงประจักษ์ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับวัดบ้านหลุก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ และประชาชนชุมชนบ้านหลุก ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลชุมชน แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นำโดย นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานการตรวจประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นเชิงประจักษ์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ โดยเห็นชอบเกณฑ์และแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้มีการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เป็นชุมชนเดียวของจังหวัดลำพูน ที่่ได้เข้ารับการตรวจประเมินฯ ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือก 80 ข้อ ภายใต้กิจกรรมหรือบริบทความเป็นจริงของชุมชน 6 ด้าน โดยชุมชนต้นแบบฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70  ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจของคณะกรรมการระดับจังหวัดในครั้งนี้ ส่งผลให้ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหลุกผ่านเกณฑ์การประเมินและจะเข้ารับรางวัลในระดับประเทศ ต่อไป

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

05 กันยายน 2566

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำโดย นายประเสริฐ มะโนเสาร์ และนายฉลอง รินนายรักษ์ รองนายก อบต.บ้านด้าย พร้อมคณะ ในโอกาส ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.บ้านด้าย  และลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

05 กันยายน 2566

ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร  สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมาย นางสาวทัศนีย์ สุภสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและศูนย์สายใยห่วงใยกัน อำเภอเมืองลำพูน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน โดยนายมี นายสันติธร  ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดย นางปราณี  ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน  จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ๓ สาขา ได้แก่

๑.ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนศูนย์สายใยห่วงใยกันอำเภอเมืองลำพูน จำนวน ๓ ท่าน

๒.ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกชุมชนในการจัดการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวฯ

     จำนวน ๖ ราย  โดยมีนายนิกรม  ไชยวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า ได้รับคัดเลือกให้   

     ได้เกียรติบัตร สาขาดังกล่าว

๓.มอบเงินอุดหนุนคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

- เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน ๖ ราย

- เงินกู้ประกอบอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ราย

- โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๔ ราย

และเยี่ยมชม การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์สายใยห่วงใยกันอำเภอเมืองลำพูนและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล  การบรรยายสถานการณ์ด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สิทธิ และสวัสดิการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินสงเคราะห์) บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS) โดย นางปราณี ประทุมมา  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน  การเสวนา “เรื่อง บทบาทหน้าที่และแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

******************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด

แหล่งข่าว : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

05 กันยายน 2566

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 69  (1028 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
433
เมื่อวานนี้
873
เดือนนี้
12,978
เดือนที่แล้ว
17,871
ปีนี้
81,650
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
130,772
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 433 873 12,978 17,871 81,650 30,834 130,772 44.201.72.250