ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


1
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเหมืองง่า ร่วมต้อนรับโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยเครื่องราชสักการะ ณ วัดต้นผึ้ง, วัดเหมืองง่า และวัดศรีสองเมือง ตำบลเหมืองง่า เพื่อนำมาประกอบในพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

28 เมษายน 2566

ลงพื้นที่ให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน  อาสาสมัครประจำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า และอาสาปศุสัตว์ตำบลเหมืองง่า ลงพื้นที่ให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

27 เมษายน 2566

เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกช่วงวัย,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับครูใหญ่เหมืองง่าวิชชาลัย และครูพี่เลี้ยงเหมืองง่าวิชชาลัย ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ ซึ่งในสัปดาห์นี้เป็น"กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกช่วงวัย” วิทยากรโดย นายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล คณะครูเหมืองง่าวิชชาลัย และปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

26 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลเหมืองง่า จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๙ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีบวงสรวงสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า พิธีทางศาสนา พระสงฆ์ จำนวน ๑๑ รูป เจริญพุทธมนต์ จากนั้น นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า อ่านสารวันเทศบาล กล่าวมอบโอวาท และนโยบายการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง มอบประกาศนียบัตรให้แก่บุคคลภายนอก รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบ “ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต” จำนวน ๑ ราย และผู้ที่ได้รับยกย่องแป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ราย

ทั้งนี้ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ รองปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมรดน้ำดำหัว และขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จากคณะผู้บริหาร นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายชาญชัย ชะนะญาติ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

24 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ให้บริการแจกจ่ายกระเบื้องหลังคากับผู้ประสบภัย(วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร  สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยนายพิทักษ์ กาวิละ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ให้บริการแจกจ่ายกระเบื้องหลังคากับผู้ประสบภัย(วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่าที่ประสบภัย ได้แก่ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม, หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง, หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแขม, หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก และหมู่ที่ ๙ บ้านหัวยาง  ณ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

24 เมษายน 2566

รดน้ำดำหัว และขอพรปี๋ใหม่เมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, รองผู้ว่าราชการฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้เข้ารดน้ำดำหัว และขอพรปี๋ใหม่เมือง จากนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

21 เมษายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลเหมืองง่า เนื่องในวันเทศบาล ๒๔ เมษายน,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเทศบาล ๒๔ เมษายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมบริเวณภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และน่ามองต่อผู้พบเห็นและมาใช้บริการเทศบาลตำบลเหมืองง่า พร้อมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เกิดการสมัครสมานสามัคคี ความสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

20 เมษายน 2566

สรงน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร  สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ร่วมสรงน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2565 จาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร, สรงน้ำขอพร พระครูนิวิฐวิริยะคุณ เจ้าคณะตำบลเหมืองง่า เจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน ณ วัดศรีบุญยืน หมู่ที่ 3, พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เจ้าอาวาสวัดประตูป่า ณ วัดประตูป่า และสรงน้ำขอพร พระประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน ณ วัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

19 เมษายน 2566

เหมืองง่าวิชชาลัยรุ่นที่  ๔  กิจกรรม Smart ๖๐ สูงวัยอารมณ์ดี,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับครูใหญ่เหมืองง่าวิชชาลัย และครูพี่เลี้ยงเหมืองง่าวิชชาลัย ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ ซึ่งในสัปดาห์นี้เป็น"กิจกรรม Smart ๖๐ สูงวัยอารมณ์ดี” โดย กศน.ตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

19 เมษายน 2566

ร่วมขบวนแห่พระ เข้าร่วมขบวนแห่พระงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองหละปูนประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับวัดเหมืองง่า นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระฝนแสนห่า พระประจำตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมขบวนแห่พระ เข้าร่วมขบวนแห่พระงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมืองหละปูนประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานมีนางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล, นายชาตรีกิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน  นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

14 เมษายน 2566

โครงการงานสืบสานต๋ำนานเก่าเล่าเรื่องล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายอมร สุริธรรม นากเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านตำบลเหมืองง่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า และนักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ ร่วมต้อนรับ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดโครงการงานสืบสานต๋ำนานเก่าเล่าเรื่องล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายวรากร พาจรทิศ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปี๋ใหม่เมืองประจำปี ๒๕๖๖ ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้ประเพณีวิถีชีวิตต๋ำนานเก่าเล่าเรื่องล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย อ.สนั่น ธรรมธิ ผู้เชี่ยวชาญงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การสาธิตวิธีการปรุงอาหารพื้นบ้าน การแสดงของทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า และการประกวดการแต่งกายชุดพื้นเมือง ประเภทชาย หญิง  ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ณ บริเวณสวนกาญจนาภิเษก ร.9 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอขอบคุณในทุกๆ ภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเกียรติและให้การสนับสนุน “โครงการงานสืบสานต๋ำนานเก่าเล่าเรื่องล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖” ในครั้งนี้

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

11 เมษายน 2566

โครงการคนเหมืองง่าพร้อมใจสวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐% และเปิดศูนย์ห้วง ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตำบลเหมืองง่า บริษัทกลางคุ้มครองภัยผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลำพูน และอสม.ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคนเหมืองง่าพร้อมใจสวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐% และเปิดศูนย์ห้วง ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พระครูวิบูล ธรรมพินิจ รองเจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า เจริญพุทธมนต์ ให้กับขบวนรถจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและเปิดศูนย์ห้วง ๗ วันอันตรายซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเหมืองง่า และ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ณ ตู้ยามตำรวจชุมชนตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

10 เมษายน 2566

ร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการควบคุมอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมบัวขาว ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

10 เมษายน 2566

โครงการการบริการการอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการแก่สถานประกอบการพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “การบริการการอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการแก่สถานประกอบการพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักเจ้าเหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งเป็นกิจกรรม “อบรมให้ความรู้ผู้ประกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และการจัดตั้งตลาด” วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้สถานประกอบการมีการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

07 เมษายน 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และมอบจักรเย็บผ้าไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้ว,เทศบาลตำบลเหมืองง่า,muangngalamphun.go.th

วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้มอบมอบจักรเย็บผ้าไฟฟ้าแบบกระเป๋าหิ้ว ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ ราย เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ ต่อไป

*************************

รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

แหล่งข่าว :  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๐๐-๑๕๐๐-๓ เว็บไซต์ www.muangngalamphun.go.th

Facebook Fanpage: เทศบาลตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน

07 เมษายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 61  (907 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
97
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
1,521
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
24,534
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
73,656
ไอพี ของคุณ
3.233.219.103
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 97 276 1,521 5,530 24,534 30,834 73,656 3.233.219.103