ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


E-service


-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-:- ประกาศมาตรการเผาในที่โล่ง  
-:- ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิงัติงาน เรื่อง คู่มือการขับเคลื่อนขยายผลการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 
-:- โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง 
-:- ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างไม่เป็นทางการ) 
-:- คณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประกาศให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการในห้วงเวลาสุดท้ายของการเลือกตั้ง ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕  
-:- ฟีเจอร์ใหม่ “Traffy Fondue 2023” ร้องทุกข์ผ่านไลน์ มีอะไรน่าใช้? 
-:- เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ  
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๖
ลงพื้นที่ให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกช่วงวัย
เทศบาลตำบลเหมืองง่า จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเหมืองง่า ให้บริการแจกจ่ายกระเบื้องหลังคากับผู้ประสบภัย(วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า
รดน้ำดำหัว และขอพรปี๋ใหม่เมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, รองผู้ว่าราชการฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฃและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก ซอยต้นเกล็ด ถึงลำเหมืองปู่โกรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า สายทุ่งทองกวาว จุดเริ่มต้นซอยหน้าบ้านจัดสรรนายใจ๋ อินทะจักร เลี้ยวขวาจนถึงหน้าสวนนายจำลอง แสนทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกบรรจุขยะมูลฝอย (ถุงขยะ) ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่อสัญญาเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง สายลำเหมืองไม้แดงสุดสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3 บ้านศรีบุญยืน จุดเริ่มต้นบ้านท่าเดื่อใต้ถึงหมุ่ที่ 4 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า สายทุ่งทองกวาว จุดเริ่มต้นซอยหน้าบ้านจัดสรรนายใจ๋ อินทะจักร เลี้ยวขวาจนถึงหน้าสวนนายจำลอง แสนทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- จ้างก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง จุดเริ่มต้นขุนน้ำทายกขวาถึงลำเหมืองปู่ดกรก จนถึงสวนนายขวัญชัย เศรษศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหลุก ซอยต้นเกล็ดถึงลำเหมืองปู่โกรก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า ซื้อถุงพลาสติกบรรจุขยะมูลฝอย (ถุงขยะ) ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสองเมือง ซอยมนพงศ์คอร์ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง สายทุ่งทองกวาว จุดเริ่มต้นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ถึงหน้าบ้านนางสาวศิริพร สินธุยา (จันตา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเอกชนจำกัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก ซอยต้นเกล็ด ถึงลำเหมืองปู่โกรก  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า สายทุ่งทองกวาว จุดเริ่มต้นซอยหน้าบ้านจัดสรรนายใจ๋ อินทะจักร เลี้ยวขวาจนถึงหน้าสวนนายจำลอง แสนทา  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสองเมือง ซอยมนพงศ์คอร์ด  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง สายทุ่งทองกวาว จุดเริ่มต้นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ถึงหน้าบ้านนางสาวศิริพร สินธุยา (จันตา) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง ซอยสันบ้านไร่ (สันใต้) 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2566  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม สายเสื้อบ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายบุณธรรม ยะพรหม 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566) 
-:-  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 วังมัจฉา วัดศรีบุญยืน
หอศิลป์บ้านบัวแก้ว อ.จรูญ บุญสวน
สวนกาญจนาภิเษก ร.9 ตำบลเหมืองง่า


-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
-:- การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 


ระบบงานต่างๆลงทะเบียนขอรับการจัดเก็บขยะ/ยกเลิกขยะมูลฝอยร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง
แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
245
เดือนนี้
519
เดือนที่แล้ว
5,530
ปีนี้
23,532
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
72,654
ไอพี ของคุณ
3.230.152.133
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 158 245 519 5,530 23,532 30,834 72,654 3.230.152.133