ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


E-service
-:- ประกาศ แจ้งปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- เทศบาลตำบลเหมืองง่าดำเนินการขับเคลื่อนการลงทะเบียนและใช้งานแอปพลิเคชันไทยดี ThaID เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่องหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือพัสดุประเภทใช้คงรูป ของเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 
-:- เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอเชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บขยะมูลฝอยล่าช้า 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศอำเภอเมืองลำพูนเรื่องการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ลงพื้นที่ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า
นายอมร สุรินธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
งานประเพณีประเพณียี่เป็งตำบลเหมืองง่า ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน ซอยร้านขนมปังตรงข้ามตลาดเย็นศรีบุญยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม จากต้นยางหน้าวัดสามัคคีธรรมารามถึงหางบ้านหนองช้างคืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกบรรจุขยะมูลฝอย (ถุงขยะ) ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ตามโครงการบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง จุดเริ่มต้นอนุบาลดารารัตน์ ข้างเดียว ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง จุดเริ่มต้นอนุบาลดารารัตน์ ข้างเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม จากต้นยางหน้าวัดสามัคคีธรรมารามถึงหางบ้านหนองช้างคืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน ซอยร้านขนมปังตรงข้ามตลาดเย็นศรีบุญยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 8 บ้านหลุก เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 7 บ้านป่าแขม เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูกันยูวี ติดกระจกห้องกองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(น้ำดื่ม) เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน ซอยร้านขนมปังตรงข้ามตลาดเย็นศรีบุญยืน  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม จากต้นยางหน้าวัดสามัคคีธรรมาราม ถึงหางบ้านหนองช้างคืน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง จุดเริ่มต้นอนุบาลดารารัตน์ ข้างเดียว ครั้งที่ ๒ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง ครั้งที่ ๒ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง จุดเริ่มต้นอนุบาลดารารัตน์ ข้างเดียว  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง บริเวณประปาหมู่บ้านถึงสะพานคอนโดรอยัลปริ้นเซส 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม ซอย ๒ ถึงลำเหมืองกลาง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง บริเวณประปาหมู่บ้านถึงสะพานคอนโดรอยัลปริ้นเซส 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2566) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566) แหล่งท่องเที่ยว ตำบลเหมืองง่า
ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลเหมืองง่า
วังมัจฉา วัดศรีบุญยืน

เล่าขานตำนานกลุ่มสะลีที่นอน หมอนหนุน บ้านป่าขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บที่นอนที่นอนบ้านป่าขาม

-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลาและสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
-:- การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆลงทะเบียนขอรับการจัดเก็บขยะ/ยกเลิกขยะมูลฝอยร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง
แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
407
เมื่อวานนี้
454
เดือนนี้
2,337
เดือนที่แล้ว
16,717
ปีนี้
123,711
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
172,833
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 407 454 2,337 16,717 123,711 30,834 172,833 18.206.48.243