ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเหมืองง่า ✪ วิสัยทัศน์ "เหมืองง่าเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล" ✪ คติพจน์ "สืบสาน รักษา พัฒนา อย่างยั่งยืน" ✪

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


facebook


E-service
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 
-:- เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอเชิญชวน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บขยะมูลฝอยล่าช้า 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศอำเภอเมืองลำพูนเรื่องการยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๖
ร่วมพิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ / คณะอนุกรรมการ LTC และคณะทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุตำบลเหมืองง่า
ประชุมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองง่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง จุดเริ่มต้นอนุบาลดารารัตน์ ข้างเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง บริเวณประปาหมู่บ้านถึงสะพานคอนโดรอยัลปริ้นเซส ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง บริเวณประปาหมู่บ้านถึงสะพานคอนโดรอยัลปริ้นเซส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม ซอย ๒ ถึงลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง บริเวณประปาหมู่บ้านถึงสะพานคอนโดรอยัลปริ้นเซส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง บริเวณประปาหมู่บ้านถึงสะพานคอนโดรอยัลปริ้นเซส ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 2 รายการ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม ซอย ๒ ถึงลำเหมืองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ระบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่อสัญญาเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง สายลำเหมืองไม้แดงสุดสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3 บ้านศรีบุญยืน จุดเริ่มต้นบ้านท่าเดื่อใต้ถึงหมุ่ที่ 4 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า สายทุ่งทองกวาว จุดเริ่มต้นซอยหน้าบ้านจัดสรรนายใจ๋ อินทะจักร เลี้ยวขวาจนถึงหน้าสวนนายจำลอง แสนทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- จ้างก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 9 บ้านหัวยาง จุดเริ่มต้นขุนน้ำทายกขวาถึงลำเหมืองปู่ดกรก จนถึงสวนนายขวัญชัย เศรษศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่ง จุดเริ่มต้นอนุบาลดารารัตน์ ข้างเดียว  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านศรีบุญยืน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านวังทอง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง บริเวณประปาหมู่บ้านถึงสะพานคอนโดรอยัลปริ้นเซส 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านป่าขาม ซอย ๒ ถึงลำเหมืองกลาง  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านต้นผึ้ง บริเวณประปาหมู่บ้านถึงสะพานคอนโดรอยัลปริ้นเซส 
-:- ประกาศเทศบาลรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเอกชนจำกัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 กันยายน 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหลุก ซอยต้นเกล็ด ถึงลำเหมืองปู่โกรก  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า สายทุ่งทองกวาว จุดเริ่มต้นซอยหน้าบ้านจัดสรรนายใจ๋ อินทะจักร เลี้ยวขวาจนถึงหน้าสวนนายจำลอง แสนทา  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร.) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566) 
-:-  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร.) แหล่งท่องเที่ยว ตำบลเหมืองง่า
ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลเหมืองง่า
วังมัจฉา วัดศรีบุญยืน

เล่าขานตำนานกลุ่มสะลีที่นอน หมอนหนุน บ้านป่าขาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บที่นอนที่นอนบ้านป่าขาม

-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วันเวลาและสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเหมืองง่า 
-:- การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
-:- การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 


ระบบงานต่างๆลงทะเบียนขอรับการจัดเก็บขยะ/ยกเลิกขยะมูลฝอยร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง
แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
486
เมื่อวานนี้
873
เดือนนี้
12,978
เดือนที่แล้ว
17,871
ปีนี้
81,650
ปีที่แล้ว
30,834
ทั้งหมด
130,772
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 486 873 12,978 17,871 81,650 30,834 130,772 44.201.72.250